info@compuseleu.com                     +902862180018

COMPUSEL

O PROJEKCIE COMPUSEL

Ludzie rozwijają się dzięki uczeniu. Ludzie są istotami społecznymi, których indywidualna natura musi nauczyć się wchodzić w interakcje z innymi w procesie adaptacji do środowiska. Przede wszystkim zaś człowiek jest emocjonalną jednostką napędzaną motywacjami, dokonuje emocjonalnych wyborów i patrzy na świat ze sfery emocji (Tubali, 2018). Jeśli emocje nie są skutecznie wyrażane, rozumiane i kontrolowane, mogą przyczyniać się do sytuacji problemowych takich jak przemoc, dyskryminacja, nadużycia i inne konsekwencje. Zrównoważona osobowość rozwijająca odpowiednie postawy wobec różnych sytuacji dobrze dostosuje się do norm społecznych.

Szkoła jest środowiskiem uczenia się, w którym nabywanie umiejętności i wiedzy jest starannie planowane i kształtowane.  Czyni to ze szkoły najwłaściwsze miejsce do rozwoju osobowego, uczenia się społeczno-emocjonalnego i nawiązywania zdrowych relacji.  Uczenie się społeczne i emocjonalne (SEL), jako zespół kluczowych kompetencji, staje się ważne nie tylko dla zdrowych interakcji społecznych, ale także dla osiągnięć szkolnych, ponieważ sukces pochodzi z posiadania sensu w naszym życiu, robienia tego, co nas pasjonuje i bycia świadomym celu uczenia się – to wszystko zależy od czynników emocjonalnych towarzyszących wykonywaniu czynności.

Literatura opisuje SEL (SEL, 2003) jako umiejętność rozumienia, zarządzania i wyrażania społecznych i emocjonalnych aspektów własnego życia w sposób, który umożliwia skuteczne zarządzanie zadaniami życiowymi, takimi jak uczenie się, tworzenie relacji, rozwiązywanie problemów i dostosowywanie się do złożonych wymagań społecznych (Cherniss,  2000).
COMPUSEL ma na celu poprawę umiejętności SEL uczniów szkół podstawowych oraz szkolenie nauczycieli szkół podstawowych. W ramach projektu COMPUSEL zostanie opracowany program profilaktyczny i tzw. „cyfrowe historie”, w tym przykłady różnych wyzwań społecznych i emocjonalnych, pomocnych w zrozumieniu złożonych aspektów funkcjonowania uczniów i poszukiwaniu rozwiązań problemów. Pozwoli to uczniom – przy towarzyszeniu i wsparciu nauczyciela – wzmacniać zasoby samoświadomości indywidualnej i społecznej, zarządzać emocjami, tworzyć relacje i odpowiedzialnie podejmować decyzje.  

Doskonalenie umiejętności psychospołecznych opiera się także na promowaniu integracji i różnorodności w środowiskach edukacyjnych, a projekt Compusel obejmuje wszystkich uczniów w myśl edukacji włączającej i idei zapobiegania społecznemu wykluczeniu.

Uczenie się to proces trwający całe życie, a jego znaczenie jest szczególne dla nauczycieli, którzy na bieżąco muszą aktualizować swoje umiejętności i wiedzę. Rola nauczyciela jest szczególnie istotna w zakresie przedmiotowego nauczania i stymulowania osiągnięć uczniów (RAND, 2012). Kompetencje nauczycieli i ich sposoby prowadzenia zajęć mają ogromny wpływ na osiągnięcia uczniów.  Istnieje związek pomiędzy efektywnością pracy nauczyciela a rezultatami pracy ucznia. Wpływ szkoły na wyniki ucznia w nawet trzech czwartych można wyjaśniać efektami pracy nauczyciela (Rivkin, Hanushek & Kain, 2005). Efektywność nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych jest wprost proporcjonalna do ciągłego rozwoju ich umiejętności i kompetencji zawodowych.

We współczesnej edukacji ważne jest, aby wyposażyć uczniów w tzw. „kompetencje przyszłości”. Poprzez wykorzystanie myślenia komputacyjnego uczniowie będą mieli okazję do rozwiązywania złożonych problemów angażujących kompetencje społeczno-emocjonalne. W tym procesie nauczyciele będą stanowić dla nich wsparcie, wdrażając innowacyjne metody nauczania w swoich klasach. Myślenie komputacyjne, które jest rozwijane w ramach projektu COMPUSEL, ma być nie tylko podstawą umiejętności technologicznych, takich jak kodowanie, ale również narzędziem kształtowania postaw społecznych i emocjonalnych przydatnych uczniom w przyszłości. W związku z tym projekt ten będzie wspierał nauczycieli w stosowaniu innowacyjnych podejść (takich jak wykorzystanie myślenia komputacyjnego, a także opowieści cyfrowych) w nauczaniu opartym na kompetencjach.

Projekt COMPUSEL „Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills”  trwa 30 miesięcy. W projekcie wypracowane zostaną innowacyjne materiały  edukacyjne,  będą miały miejsce międzynarodowe spotkania  i liczne wydarzenia upowszechniające projekt.

W projekcie COMPUSEL utworzony zostanie innowacyjny program profilaktyczny – w celu wzmacniania społeczno-emocjonalnego uczenia się poprzez myślenie komputacyjne. Dodatkowo zostaną utworzone historie cyfrowe przydatne w pracy z uczniami, a wszystkie materiały edukacyjne zostaną opracowane w formie podręcznika dla nauczycieli szkół podstawowych.

Computational Thinking in Enhancing Primary Students’ Social-Emotional Learning Skills

Subscribe Now

Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!

© 2022 Compusel. Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union, the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or The Turkish National Agency. Neither the European Union, EACEA, nor the Turkish National Agency can be held responsible for them. Intellectual Outputs are licensed under CC BY NC SA.